Loading...

การตลาด (TH) [รุ่น 18/2 เรียน+สอบ]

฿4,500.00
In stock
SKU
01134111_ADV182
รหัสวิชา 01134001 ชื่อวิชา (ไทย) การตลาดขั้นพื้นฐาน (อังกฤษ) AP Marketing
Follow Us

รหัสวิชา 01134001

ชื่อวิชา (ไทย) การตลาดขั้นพื้นฐาน (อังกฤษ) AP Marketing

จำนวนหน่วยกิต 3(3-0-6)

1. ตามที่ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ได้เข้าร่วมเปิดการเรียนการสอนรายวิชา 01134001 การตลาดขั้นพื้นฐาน (AP Marketing) จำนวนหน่วยกิต 3(3-0-6) หน่วยกิต สำหรับการเรียนการสอนในโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทายาลัยเกษตรศาสตร์

หากนักเรียนที่สามารถผ่านเกณฑ์การเรียนโครงการเรียนล่วงหน้า วิชา การตลาดขั้นพื้นฐาน (AP Marketing) ด้วยเกรดระดับ B+ และมี GPA ตั้งแต่ 2.5 ขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาในการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวนจำกัด 10 ท่าน เท่านั้น

ในการนี้ ภาควิชาการตลาด ได้ขออนุมัติเทียบรายวิชา 01134001 การตลาดขั้นพื้นฐาน (AP Marketing) กับรายวิชา 01134111 หลักการตลาด (Principles of Marketing) เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการเรียนในรายวิชาดังกล่าวจากโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถเรียนเทียบโอนผลการเรียนและหน่วยกิตได้ เมื่อผู้เรียนได้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาเป็นนิสิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อไป

2. ผู้เรียนสามารถเข้าเรียนออนไลน์โครงการเรียนล่วงหน้าเพื่อพัฒนาทักษะทางการตลาด และได้รับใบรับรองการเรียนล่วงหน้าจากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จุดประสงค์ของวิชา

1. เพื่อให้ผู้เรียนทราบถึงปรัชญาแนวคิดทางการตลาดในอดีตจนถึงปัจจุบัน

2. เพื่อให้ผู้เรียนทราบถึงกลยุทธ์การตลาดต่าง ๆ ได้แก่ การกำหนดส่วนประสมทางการตลาด การแบ่งส่วนตลาด การกำหนดเป้าหมาย และการวางตำแหน่งในตลาด การแข่งขันในตลาด

3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ และหลักทฤษฎีทางการตลาดไปประยุกต์ใช้และอธิบายแนวคิดที่อยู่เบื้องหลังเครื่องมือทางการตลาดที่ธุรกิจนำมาใช้

คำอธิบายรายวิชา

ลักษณะและกระบวนการทางการตลาด แนวคิด บทความ ความสำคัญ หน้าที่ และปัจจัยทางการตลาด การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย พฤติกรรมผู้บริโภค ส่วนประสมการตลาด และการวิจัยการตลาดเบื้องต้น

หลักสูตรบริหารุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ดูรายละเอียดได้ที่นี่ เพิ่มเติม

เกณฑ์การประเมินคะแนน

คะแนน 100 %

แบ่งเป็น

สอบกลางภาค บทที่ 1-7 ปรนัย 5 ตัวเลือก 100 ข้อ 40%

คำถามท้ายบทที่ 1-7 10%

สอบปลายภาค บทที่ 8-15 ปรนัย 5 ตัวเลือก 100 ข้อ 40%

คำถามท้ายบทที่ 8-15 10%

Course Staff

ดร.ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย E-mail : fbusptc@ku.ac.th

รศ.ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์ E-mail : fbusywv@ku.ac.th

ผศ.ดร.ศิริรัตน์ โกศการิกา E-mail : fbussrko@ku.ac.th

ดร.สุชัญญา สายชนะ E-mail : suchanya.sai@ku.th

ดร.ณัฐกันย์ ชินนรานันทน์ E-mail : nadhakan.s@ku.th

ดร.ชลลดา สัจจานิตย์ E-mail : chonlada.saj@ku.th

ผศ.ดร.ประพิมพรรณ ลิ่มสุวรรณ์ E-mail : fbusppp@ku.ac.th

ผศ.ดร.ธีรารัตน์ วรพิเชฐ E-mail : fbusths@ku.ac.th

ผศ.ดร.ทรงพร หาญสันติ E-mail : fbusspha@ku.ac.th

รศ.ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ E-mail : fbuscjc@ku.ac.th

ผศ.ดร.ธงชัย ศรีวรรธนะ E-mail : fbustcs@ku.ac.th

การให้นิสิตเข้าพบและให้คำแนะนำนอกเวลาเรียน

ติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้ตาม E-Mail

 

ข้อตกลง ก่อนการลงทะเบียนเรียนโครงการเรียนล่วงหน้าทุกวิชา

 

1. ผู้เรียนที่เลือกเรียนพร้อมสอบ จะต้องผ่านการซ้อมสอบตามวันและเวลาที่กำหนดก่อนเข้าสอบจริง ไม่ว่าท่านจะเลือกสอบที่มหาวิทยาลัยหรือที่บ้าน (เพื่อรักษาผลประโยชน์ของท่านเองใน กรณีฉุกเฉิน

ท่านจะได้สามารถเปลี่ยนวิธีการสอบเป็นอีกอย่างหนึ่งได้)การที่ไม่เข้าซ้อมสอบและเป็นเหตุให้ท่านมีปัญหาในวันสอบจริง

 

2. การเข้าสอบแบบออนไลน์ ผู้เข้าสอบจะต้องมีอุปกรณ์ที่มีกล้องถ่ายภาพด้วยจำนวนอย่างน้อย 2 อุปกรณ์ ตลอดระยะเวลาที่สอบจะต้อง ถ่ายทอดสดด้วยทุกครั้ง ให้ศึกษารายละเอียดวิธีการสอบในเว็บไซต์       ของโครงการ การที่ไม่ปฏิบัติตามกฎทางผู้สอนจะไม่ประกาศคะแนนและท่านจะเสียสิทธิ์ในการสอบครั้งนั้น

 

3. สำหรับการยืนยันตัวตนในการสอบ และเข้าศึกษาต่อ ทางมหาวิทยาลัยจะมีการเก็บ ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อใช้ในการตรวจสอบได้แก่ข้อมูลที่ปรากฎอยู่บนหน้าบัตรประชาชน ภาพใบหน้าตัวจริง ภาพจากบัตรประชาชน และจะทำลายข้อมูลออกเมื่อสิ้นสุดขั้นตอนการรับเข้าศึกษาหรือหมดระยะเวลาการเก็บผลคะแนนตามข้อกำหนดของระเบียบโครงการ

 

4. การชำระเงินผ่าน QR Code ของการลงทะเบียนแต่ละวิชา จะต้องชำระภายใน 23:00 ของวันที่ทำการสั่งซื้อเท่านั้น ไม่สามารถนำ QR Code ไปชำระข้ามวันได้