Loading...

อังกฤษ I [รุ่น 18/2 เรียน+สอบ]

฿5,000.00
In stock
SKU
01355101_ADV182
Use of English in daily life on various topics with a focus on communicative skills especially listening and speaking. Encouraging independent learning and collaborative work.
Follow Us

Course Descriptions

01355001 AP English 1

Use of English in daily life on various topics with a focus on communicative skills especially listening and speaking. Encouraging independent learning and collaborative work. Exposure to English through authentic materials.

การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันในหัวข้อต่างๆ โดยเน้นทักษะการสื่อสารโดยเฉพาะการฟัง และการพูด ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองและการทำงานร่วมกับผู้อื่น การได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากสื่อที่เป็นของจริง

Course Objectives

1. To provide the students opportunities to improve their English practicing their four basic language skills, which are speaking, listening, reading and writing, and focusing on English used in everyday life.

2. To enhance the students’ confidence in using English for communication.

3. To enhance the students’ communication skills, social skills and thinking skills such as critical thinking, problem solving, and creative thinking.

Methods of Teaching

Language skills are learned from doing tasks and solving problems via online. Teachers provide language support and suggestions to help students complete the tasks. Lectures on specific language points are also provided. Self-studies are also applied especially speaking and writing activities.

Instructional Materials

1. Richards, Jack C. & David Bohlke. (2019). Four Corners 2A & 2B. Singapore: Cambridge University Press. หมายเหตุ หนังสือ Four Corners 2A & 2B เป็น Digital textbook and workbook

2. Video clips

Course Outline

Chapter 1 | My Interests

Chapter 2 | Descriptions

Chapter 5 | Health

Chapter 7 | Shopping

Chapter 8 | Fun in the City

Evaluation

คะแนนเต็ม 100 คะแนนแบ่งเป็น

1. Midterm examination  35 คะแนน

2. Final examination  55 คะแนน

3. Oral examination  10 คะแนน

Course Staff

Asst. Prof. Wattana Anantapol

Department Head of Foreign Languages Department
Faculty of Humanities, Kasetsart University

 

ข้อตกลง ก่อนการลงทะเบียนเรียนโครงการเรียนล่วงหน้าทุกวิชา

 

1. ผู้เรียนที่เลือกเรียนพร้อมสอบ จะต้องผ่านการซ้อมสอบตามวันและเวลาที่กำหนดก่อนเข้าสอบจริง ไม่ว่าท่านจะเลือกสอบที่มหาวิทยาลัยหรือที่บ้าน (เพื่อรักษาผลประโยชน์ของท่านเองใน กรณีฉุกเฉิน

ท่านจะได้สามารถเปลี่ยนวิธีการสอบเป็นอีกอย่างหนึ่งได้)การที่ไม่เข้าซ้อมสอบและเป็นเหตุให้ท่านมีปัญหาในวันสอบจริง

 

2. การเข้าสอบแบบออนไลน์ ผู้เข้าสอบจะต้องมีอุปกรณ์ที่มีกล้องถ่ายภาพด้วยจำนวนอย่างน้อย 2 อุปกรณ์ ตลอดระยะเวลาที่สอบจะต้อง ถ่ายทอดสดด้วยทุกครั้ง ให้ศึกษารายละเอียดวิธีการสอบในเว็บไซต์       ของโครงการ การที่ไม่ปฏิบัติตามกฎทางผู้สอนจะไม่ประกาศคะแนนและท่านจะเสียสิทธิ์ในการสอบครั้งนั้น

 

3. สำหรับการยืนยันตัวตนในการสอบ และเข้าศึกษาต่อ ทางมหาวิทยาลัยจะมีการเก็บ ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อใช้ในการตรวจสอบได้แก่ข้อมูลที่ปรากฎอยู่บนหน้าบัตรประชาชน ภาพใบหน้าตัวจริง ภาพจากบัตรประชาชน และจะทำลายข้อมูลออกเมื่อสิ้นสุดขั้นตอนการรับเข้าศึกษาหรือหมดระยะเวลาการเก็บผลคะแนนตามข้อกำหนดของระเบียบโครงการ

 

4. การชำระเงินผ่าน QR Code ของการลงทะเบียนแต่ละวิชา จะต้องชำระภายใน 23:00 ของวันที่ทำการสั่งซื้อเท่านั้น ไม่สามารถนำ QR Code ไปชำระข้ามวันได้