Loading...

เคมี [รุ่น 18/2 เรียน+สอบ]

฿4,500.00
In stock
SKU
01403000_ADV182
โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี การเขียนสูตรและการเรียกชื่อ ปริมาณสารสัมพันธ์ การดุลสมการเคมี แก๊ส ของแข็ง ของเหลว สารละลาย อุณหพลศาสตร์เคมี จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลเคมีและเคมีไฟฟ้า กรด-เบส สมดุลไอออน ธาตุเรพรีเซนเททีฟ โลหะแทรนซิชัน
Follow Us

01403000 เคมี (AP Chemistry) 4(4-0-8)

โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี การเขียนสูตรและการเรียกชื่อ ปริมาณสารสัมพันธ์ การดุลสมการเคมี แก๊ส ของแข็ง ของเหลว สารละลาย อุณหพลศาสตร์เคมี จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลเคมีและเคมีไฟฟ้า กรด-เบส สมดุลไอออน ธาตุเรพรีเซนเททีฟ โลหะแทรนซิชัน

Atomic Structure, Chemical Bonding, Formulas and Names, Mass Relationships in Chemical Reaction, Balancing Chemical Equations, Gases, Solids, Liquids, Solutions, Thermodynamic Chemistry, Chemical Kinetics, Chemical Equilibrium, Electrochemistry, Acids and Bases, Representative Elements, Transition Metals.

คณาจารย์ผู้สอน

ผศ.ดร.บุญธนา วรรณเลิศ

Biography of instructor/staff member #1

ผู้รับผิดชอบรายวิชา

ผศ.ดร.สุธาสินี กิตยาการ

Biography of instructor/staff member #2

ผศ.ดร.ธันวาวรรณ ด้วงทองอยู่

Biography of instructor/staff member #3

ผศ.ดร.ศุภกิจ อาชีวะวานิช

Biography of instructor/staff member #4

ผศ.ดร.ธานิน นานอก

Biography of instructor/staff member #5

ผศ.ดร.พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร

Biography of instructor/staff member #6

ผศ.ดร.วีกิตติ์ ศิริศักดิ์สุนทร

Biography of instructor/staff member #7

รศ.ดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน

Biography of instructor/staff member #8

คำถามที่พบบ่อย

ระยะเวลาในการเรียนมีระยะเวลาเท่าใด

การลงทะเบียนเรียนเพียงอย่างเดียว มีระยะเวลา 120 วัน นับจากวันที่ชำระเงิน

การลงทะเบียนเรียนแบบ เรียนพร้อมสอบวัดผล มีระยะเวลาจนถึงวันสอบไล่วันสุดท้ายของรอบนั้น ๆ

 

ข้อตกลง ก่อนการลงทะเบียนเรียนโครงการเรียนล่วงหน้าทุกวิชา

 

1. ผู้เรียนที่เลือกเรียนพร้อมสอบ จะต้องผ่านการซ้อมสอบตามวันและเวลาที่กำหนดก่อนเข้าสอบจริง ไม่ว่าท่านจะเลือกสอบที่มหาวิทยาลัยหรือที่บ้าน (เพื่อรักษาผลประโยชน์ของท่านเองใน กรณีฉุกเฉิน

ท่านจะได้สามารถเปลี่ยนวิธีการสอบเป็นอีกอย่างหนึ่งได้)การที่ไม่เข้าซ้อมสอบและเป็นเหตุให้ท่านมีปัญหาในวันสอบจริง

 

2. การเข้าสอบแบบออนไลน์ ผู้เข้าสอบจะต้องมีอุปกรณ์ที่มีกล้องถ่ายภาพด้วยจำนวนอย่างน้อย 2 อุปกรณ์ ตลอดระยะเวลาที่สอบจะต้อง ถ่ายทอดสดด้วยทุกครั้ง ให้ศึกษารายละเอียดวิธีการสอบในเว็บไซต์       ของโครงการ การที่ไม่ปฏิบัติตามกฎทางผู้สอนจะไม่ประกาศคะแนนและท่านจะเสียสิทธิ์ในการสอบครั้งนั้น

 

3. สำหรับการยืนยันตัวตนในการสอบ และเข้าศึกษาต่อ ทางมหาวิทยาลัยจะมีการเก็บ ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อใช้ในการตรวจสอบได้แก่ข้อมูลที่ปรากฎอยู่บนหน้าบัตรประชาชน ภาพใบหน้าตัวจริง ภาพจากบัตรประชาชน และจะทำลายข้อมูลออกเมื่อสิ้นสุดขั้นตอนการรับเข้าศึกษาหรือหมดระยะเวลาการเก็บผลคะแนนตามข้อกำหนดของระเบียบโครงการ

 

4. การชำระเงินผ่าน QR Code ของการลงทะเบียนแต่ละวิชา จะต้องชำระภายใน 23:00 ของวันที่ทำการสั่งซื้อเท่านั้น ไม่สามารถนำ QR Code ไปชำระข้ามวันได้