Loading...

คณิตศาสตร์ [รุ่น 18/2 เรียน+สอบ]

฿4,500.00
In stock
SKU
01417000_ADV182

ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์และการประยุกต์ ค่าเชิงอนุพันธ์และการประยุกต์ ค่าเชิงอนุพันธ์ ปริพันธ์และการประยุกต์ ระบบพิกัดเชิงขั้ว ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ ลำดับและอนุกรม การอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์

Follow Us

01417000 คณิตศาสตร์ (AP Mathematics) 3(3-0-6)

ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์และการประยุกต์ ค่าเชิงอนุพันธ์และการประยุกต์ ค่าเชิงอนุพันธ์ ปริพันธ์และการประยุกต์ ระบบพิกัดเชิงขั้ว ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ ลำดับและอนุกรม การอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์

Limits and continuity of functions, derivatives and applications, differentials, integration and applications, polar coordinates, improper integrals, sequences and series, mathematical induction.

คณาจารย์ผู้สอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนต์ฤดี สิริวรวิทย์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้รับผิดชอบรายวิชา

ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.วัชรพล พิมพ์เสริฐ

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อาจารย์ ดร.เรืองลักษณ์ จงโชตินนท์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันย์ สุ่นยี่ขัน

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์นงนุช สุขวารี

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์ชนา ศิริจารุอนันต์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คำถามที่พบบ่อย

การลงทะเบียนเรียนเพียงอย่างเดียว มีระยะเวลา 120 วัน นับจากวันที่ชำระเงิน

การลงทะเบียนเรียนแบบ เรียนพร้อมสอบวัดผล มีระยะเวลาจนถึงวันสอบไล่วันสุดท้ายของรอบนั้น ๆ

ข้อตกลง ก่อนการลงทะเบียนเรียนโครงการเรียนล่วงหน้าทุกวิชา

 

1. ผู้เรียนที่เลือกเรียนพร้อมสอบ จะต้องผ่านการซ้อมสอบตามวันและเวลาที่กำหนดก่อนเข้าสอบจริง ไม่ว่าท่านจะเลือกสอบที่มหาวิทยาลัยหรือที่บ้าน (เพื่อรักษาผลประโยชน์ของท่านเองใน กรณีฉุกเฉิน

ท่านจะได้สามารถเปลี่ยนวิธีการสอบเป็นอีกอย่างหนึ่งได้)การที่ไม่เข้าซ้อมสอบและเป็นเหตุให้ท่านมีปัญหาในวันสอบจริง

 

2. การเข้าสอบแบบออนไลน์ ผู้เข้าสอบจะต้องมีอุปกรณ์ที่มีกล้องถ่ายภาพด้วยจำนวนอย่างน้อย 2 อุปกรณ์ ตลอดระยะเวลาที่สอบจะต้อง ถ่ายทอดสดด้วยทุกครั้ง ให้ศึกษารายละเอียดวิธีการสอบในเว็บไซต์       ของโครงการ การที่ไม่ปฏิบัติตามกฎทางผู้สอนจะไม่ประกาศคะแนนและท่านจะเสียสิทธิ์ในการสอบครั้งนั้น

 

3. สำหรับการยืนยันตัวตนในการสอบ และเข้าศึกษาต่อ ทางมหาวิทยาลัยจะมีการเก็บ ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อใช้ในการตรวจสอบได้แก่ข้อมูลที่ปรากฎอยู่บนหน้าบัตรประชาชน ภาพใบหน้าตัวจริง ภาพจากบัตรประชาชน และจะทำลายข้อมูลออกเมื่อสิ้นสุดขั้นตอนการรับเข้าศึกษาหรือหมดระยะเวลาการเก็บผลคะแนนตามข้อกำหนดของระเบียบโครงการ

 

4. การชำระเงินผ่าน QR Code ของการลงทะเบียนแต่ละวิชา จะต้องชำระภายใน 23:00 ของวันที่ทำการสั่งซื้อเท่านั้น ไม่สามารถนำ QR Code ไปชำระข้ามวันได้