Loading...

ชีววิทยา [รุ่น 18/2 เรียน+สอบ]

฿4,500.00
In stock
SKU
01424111_ADV182
ชีวโมเลกุลของสิ่งมีชีวิต เซลล์ และเมแทบอลิซึม พันธุศาสตร์ และวิวัฒนาการ ความหลากหลายของชนิดสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของสัตว์และพืช นิเวศวิทยาและพฤติกรรม
Follow Us

01424000 ชีววิทยา (AP Biology) 3(3-0-6)

ชีวโมเลกุลของสิ่งมีชีวิต เซลล์ และเมแทบอลิซึม พันธุศาสตร์ และวิวัฒนาการ ความหลากหลายของชนิดสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของสัตว์และพืช นิเวศวิทยาและพฤติกรรม

Biomolecules of organisms, cell and metabolism, genetics and evolution, species diversity, structure and function of animals and plants, ecology and behavior.

คณาจารย์ผู้สอน

รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิภา วงศ์แสงนาค

ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้รับผิดชอบรายวิชา

อาจารย์ ดร.นิตยา สมทรัพย์

ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีราพร อนันตะเศรษฐกูล

ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิรญาณ์ ธงอาสา

ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์

ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อาจารย์ ดร.เมษยะมาศ คงเสมา

ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ชำนาญปืน

ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อาจารย์ ดร.ปิยมา ทัศนสุวรรณ

ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.วีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง

ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อาจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.ภวิกา ลิ้มอุดมพร

ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อาจารย์ ดร.กรอร วงษ์กำแหง

ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อาจารย์ ดร.นริศรา ปิยะแสงทอง

ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อาจารย์ตุลารัฐ ทุมมากรณ์

คำถามที่พบบ่อย

ระยะเวลาในการเรียนมีระยะเวลาเท่าใด

การลงทะเบียนเรียนเพียงอย่างเดียว มีระยะเวลา 120 วัน นับจากวันที่ชำระเงิน

การลงทะเบียนเรียนแบบ เรียนพร้อมสอบวัดผล มีระยะเวลาจนถึงวันสอบไล่วันสุดท้ายของรอบนั้น ๆ

 

ข้อตกลง ก่อนการลงทะเบียนเรียนโครงการเรียนล่วงหน้าทุกวิชา

 

1. ผู้เรียนที่เลือกเรียนพร้อมสอบ จะต้องผ่านการซ้อมสอบตามวันและเวลาที่กำหนดก่อนเข้าสอบจริง ไม่ว่าท่านจะเลือกสอบที่มหาวิทยาลัยหรือที่บ้าน (เพื่อรักษาผลประโยชน์ของท่านเองใน กรณีฉุกเฉิน

ท่านจะได้สามารถเปลี่ยนวิธีการสอบเป็นอีกอย่างหนึ่งได้)การที่ไม่เข้าซ้อมสอบและเป็นเหตุให้ท่านมีปัญหาในวันสอบจริง

 

2. การเข้าสอบแบบออนไลน์ ผู้เข้าสอบจะต้องมีอุปกรณ์ที่มีกล้องถ่ายภาพด้วยจำนวนอย่างน้อย 2 อุปกรณ์ ตลอดระยะเวลาที่สอบจะต้อง ถ่ายทอดสดด้วยทุกครั้ง ให้ศึกษารายละเอียดวิธีการสอบในเว็บไซต์       ของโครงการ การที่ไม่ปฏิบัติตามกฎทางผู้สอนจะไม่ประกาศคะแนนและท่านจะเสียสิทธิ์ในการสอบครั้งนั้น

 

3. สำหรับการยืนยันตัวตนในการสอบ และเข้าศึกษาต่อ ทางมหาวิทยาลัยจะมีการเก็บ ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อใช้ในการตรวจสอบได้แก่ข้อมูลที่ปรากฎอยู่บนหน้าบัตรประชาชน ภาพใบหน้าตัวจริง ภาพจากบัตรประชาชน และจะทำลายข้อมูลออกเมื่อสิ้นสุดขั้นตอนการรับเข้าศึกษาหรือหมดระยะเวลาการเก็บผลคะแนนตามข้อกำหนดของระเบียบโครงการ

 

4. การชำระเงินผ่าน QR Code ของการลงทะเบียนแต่ละวิชา จะต้องชำระภายใน 23:00 ของวันที่ทำการสั่งซื้อเท่านั้น ไม่สามารถนำ QR Code ไปชำระข้ามวันได้