Courses

ข้อตกลง ก่อนการลงทะเบียนเรียนโครงการเรียนล่วงหน้าทุกวิชา

 

1. ผู้เรียนที่เลือกเรียนพร้อมสอบ จะต้องผ่านซ้อมสอบตามวันและเวลาที่กำหนดก่อนเข้าสอบจริง ไม่ว่าท่านจะเลือกสอบที่มหาวิทยาลัยหรือที่บ้าน (เพื่อรักษาผลประโยชน์ของท่านเองใน กรณีฉุกเฉิน ท่านจะได้สามารถเปลี่ยนวิธีสอบเป็นอีกอย่างหนึ่งได้) การที่ไม่เข้าซ้อมสอบและเป็นเหตุให้ท่านมีปัญหาในวันสอบจริง

2. การเข้าสอบแบบออนไลน์ ผู้เข้าสอบจะต้องมีอุปกรณ์ที่มีกล้องถ่ายภาพด้วยจำนวนอย่างน้อย 2 อุปกรณ์ ตลอดระยะเวลาที่สอบจะต้องถ่ายทอดสดด้วยทุกครั้ง ให้ศึกษารายละเอียดวิธีการสอบในเว็บไซต์ของโครงการ การที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ ทางผู้สอนจะไม่ประกาศคะแนนและท่านจะเสียสิทธิ์ในการสอบครั้งนั้น

3. สำหรับการยืนยันตัวตนในการสอบ และเข้าศึกษาต่อ ทางมหาวิทยาลัยจะมีการเก็บ ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อใช้ในการตรวจสอบได้แก่ ข้อมูลที่ปรากฎอยู่บนหน้าบัตรประชาชน ภาพใบหน้าตัวจริง ภาพจากบัตรประชาชน และจะทำลายข้อมูลออกเมื่อสิ้นสุดขั้นตอนก็รับเข้าศึกษาหรือหมดระยะเวลาการเก็บผลคะแนนตามข้อกำหนดของระเบียบโครงการ

4. การชำระเงินผ่าน QR Code ของการลงทะเบียนแต่ละวิชา จะต้องชำระภายใน 23:00น. ของวันที่ทำการสั่งซื้อเท่านั้น ไม่สามารถนำ QR Code ไปชำระข้ามวันได้